Bike coaching

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website bikeexperience.brussels, die een dienst inzake begeleiding bij het leren fietsen in het verkeer aanbiedt, opgesteld door Brussel Mobiliteit.

Over de algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten aangeboden op de website (02 318 84 07, info@bikeexperience.brussels). De website waarop de dienst inzake begeleiding bij het leren fietsen in het verkeer wordt aangeboden, wordt gepubliceerd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit (hierna "Brussel Mobiliteit" genoemd), gevestigd in het CCN (Noordstation), verdieping 1,5, Vooruitgangsstraat 80 in 1035 Brussel, België (0800 94 001, brusselmobiliteit@gob.brussels). De hosting van de website wordt verzorgd door het Centrum voor Informatica van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna het "CIBG" genoemd), Kunstlaan 21, 1000 Brussel, België (www.cibg.brussels).

Toepassingsveld en definities

In deze algemene gebruiksvoorwaarden staat

”Brussel Mobiliteit" voor het overheidsbestuur dat de website www.bikeexperience.brussels publiceert waarop een dienst inzake begeleiding bij het leren fietsen in het verkeer wordt aangeboden;
"Pro Velo" voor de vzw belast met het beheer van de gebruikers, de inhoud van de website, de opleiding en het verhuur van fietsen;
"Organisatoren" voor Brussel Mobiliteit en/ of Pro Velo;
"Website" voor de website www.bikeexperience.brussels;
"SMW" voor sociale mediawebsites via welke leden zich kunnen registreren;
"Socialemedia-account" voor een account geopend door een gebruiker op een sociaal medium (met name Facebook);
"Content" voor alle e-teksten, grafieken, beelden, muziek, software, audio, video, informatie of andere elementen;
"SMW-content" voor de content die het lid op zijn socialemedia-account heeft geplaatst en bewaard;
"Ledencontent" voor alle content die de leden posten, downloaden, publiceren, indienen, overdragen of toevoegen op de website;
"Coach" voor de natuurlijke persoon die op de website voorstelt om een andere natuurlijke persoon te begeleiden bij het fietsen in het verkeer tijdens de trajecten, bij voorkeur aan het begin van de Bike Experience;
"Biker" voor de natuurlijke persoon die het voorstel heeft aanvaard om te worden begeleid door de coach tijdens de trajecten per fiets in het verkeer en die zich ertoe verbindt tijdens de hele Bike Experience met de fiets te rijden;
"Trajecten" voor de actie waarvoor de coach, op voorhand, heeft aanvaard om de biker te begeleiden op de fiets en voor drie trajecten (heen en terug) en een uurrooster die zijn omschreven;
"Gebruiker" voor alle natuurlijke personen die de website www.bikeexperience.brussels bezoeken, onder wie de leden die een gebruikersaccount hebben aangemaakt;
"Gebruikersaccount" voor de account die moet worden aangemaakt om lid te kunnen worden en toegang te krijgen tot de door de website aangeboden diensten;
"Lid" voor de biker of de coach die deze algemene gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard en die de website gebruikt in de hoedanigheid van biker of coach. De leden zijn de enige beslissingsbevoegde personen inzake de concretisering van de begeleidingsdienst;
"Dienst" voor elke dienst die via de website aan een lid wordt geleverd: opleiding, verhuur van een fiets, begeleiding, enz.;
"Opleiding" voor de verplichte theoretische en praktische lessen die de bikers (opleiding bikers) en de coaches (opleiding coaches) moeten volgen alvorens ze een contact aangaan;
"Verhuur" voor de mogelijkheid voor bikers om een fiets te reserveren bij de vzw Pro Velo, gratis in het kader van een bikersopleiding en tegen een voorkeurstarief tijdens de Bike Experience;
"Begeleiding" voor de begeleiding door de fietscoach van de biker tijdens de trajecten gedurende de Bike Experience;
"Bike Experience" voor de twee weken waarin de biker zich ertoe verbindt te fietsen voor een van zijn/haar regelmatige verplaatsingen en waarin de coach zich ertoe verbindt de biker te begeleiden bij zijn/haar trajecten, bij voorkeur aan het begin van de fietservaring van de biker;
"AGV" voor deze algemene gebruiksvoorwaarden.


Online aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Elke persoon die de website www.bikeexperience.brussels bezoekt en gebruikt (hierna "gebruiker" genoemd) wordt geacht de gebruiksvoorwaarden van voornoemde website te hebben aanvaard.

Zo is het gebruik van de website ook afhankelijk van de aanvaarding van deze AGV. Wanneer ze een gebruikersaccount aanmaken, moeten de leden het vakje "Ik aanvaard de algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de aangeboden dienst" aanvinken.
Enkel door deze AGV te aanvaarden kunnen de leden toegang krijgen tot de op de website aangeboden diensten. De leden moeten deze AGV in hun geheel en onvoorwaardelijk aanvaarden, en kunnen er niet voor kiezen enkel een deel van de AGV toegepast te zien of een voorbehoud te formuleren.

Als een lid een deel of het geheel van de AGV niet naleeft, behouden de organisatoren zich het recht voor zijn gebruikersaccount alsook zijn toegang tot de website tijdelijk of definitief op te schorten en/ of te schrappen.

Aanmaak van een gebruikersaccount via de sociale media

Het lid kan zich ook op de website registreren om zich te abonneren door in te loggen op zijn account bij bepaalde SMW's. De functionaliteiten van de website laten het lid toe om zijn gebruikersaccountant te verbinden aan socialemedia-accounts, hetzij door: (i) de inloggegevens van zijn socialemedia-account via de website aan de organisatoren te bezorgen, hetzij (ii) door de organisatoren toegang te verlenen tot zijn socialemedia-account conform de voorwaarden die zijn gebruik van elke socialemedia-account regelen. Het lid verklaart gemachtigd te zijn de inloggegevens van zijn socialemedia-account aan de organisatoren te bezorgen en/ of de organisatoren een toegang te verlenen tot zijn socialemedia-account (met name met het oog op de doeleinden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn beschreven), zonder afbreuk te doen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op zijn gebruik van het betreffende socialemedia-account, zonder dat de organisatoren ervoor moeten betalen en zonder de organisatoren te onderwerpen aan eender welke gebruiksbeperking die door deze derde dienstverlener wordt opgelegd. De organisatoren toestemming geven om toegang te krijgen tot een socialemedia-account impliceert dat de organisatoren (in voorkomend geval) alle SMW-content die het lid op zijn socialemedia-account heeft geplaatst en bewaard zodat ze beschikbaar is op en via de website via zijn gebruikersaccount en de profielpagina van zijn gebruikersaccount, zal kunnen raadplegen, beschikbaar stellen en bewaren. Tenzij anders aangegeven in deze gebruiksvoorwaarden moet alle SMW-content in voorkomend geval worden beschouwd als ledencontent met het oog op de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. Volgens de socialemedia-accounts die het lid kiest en naargelang de vertrouwelijkheidsparameters die het lid heeft bepaald voor deze socialemedia-accounts, zullen de gegevens van persoonlijke aard die het lid op zijn socialemedia-accounts publiceert beschikbaar zijn op en via zijn gebruikersaccount op de website. Als een socialemedia-account of een ermee verbonden dienst onbeschikbaar wordt of wanneer de toegang van de organisatoren tot deze socialemedia-account door de derde dienstverlener wordt opgezegd zal de SMW-content niet langer beschikbaar zijn op en via de website. De relatie van de leden met de derde dienstverleners die verbonden zijn met hun socialemedia-accounts wordt exclusief geregeld door hun akkoorden met voornoemde derde dienstverleners. De organisatoren mogen de SMW-content nooit raadplegen, ook niet om hun juistheid, wettelijkheid of vervalsing na te gaan en de organisatoren wijzen elke aansprakelijkheid voor de SMW-content af.

Wijziging van deze algemene gebruiksvoorwaarden, bevoegdheid en toepasselijke wetgeving

Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door de organisatoren worden gewijzigd. De toepasselijke gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van www.bikeexperience.brussels zijn die welke beschikbaar en gepubliceerd zijn op www.bikeexperience.brussels op de datum van de raadpleging van de website. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In het geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.

Gebruik van de website

Rechten en plichten van de gebruikers
De informatie en de instrumenten op de website kunnen door de gebruikers uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, op een normale en redelijke wijze en alleen voor doeleinden waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld.

Gebruikersaccount

Om zich in te schrijven en de online dienst van de organisatoren te kunnen genieten moet elk lid voorafgaand een gebruikersaccount aanmaken door de persoonlijke gegevens te leveren die onontbeerlijk zijn om personen op een vlotte manier met elkaar in contact te kunnen brengen (in het bijzonder de naam, voornaam, leeftijd, geldig telefoonnummer en e-mailadres). De leden bevestigen dat ze ouder zijn dan 18 op het moment van hun inschrijving.

De leden worden verzocht om de gegevens die verplicht moeten worden ingevuld op het formulier om gebruiker van de website en de dienst te worden, zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Elk ontbrekend of door de organisatoren als abnormaal beschouwd gegeven kan aanleiding geven tot een weigering van de inschrijvingsaanvraag van het lid.

De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de foutieve of bedrieglijke informatie die de leden hebben meegedeeld.

Het lid verbindt er zich toe om geen andere gebruikersaccounts aan te maken dan die welke initieel door hem werden aangemaakt, niet onder zijn eigen naam, noch onder de naam van derden. Elke afwijking van deze regel moet expliciet door het lid worden aangevraagd en uitdrukkelijk en specifiek worden goedgekeurd door de organisatoren. Als een lid nieuwe gebruikersaccounts onder eigen naam of onder de naam van derden aanmaakt zonder daarvoor de toestemming te hebben gevraagd en gekregen van de organisatoren kan dat leiden tot de onmiddellijke opschorting van de gebruikersaccounts van het lid en van alle eraan verbonden diensten.

De dienst

De opleiding

Afin d’assurer un Encadrement de qualité, les Membres sont tenus de suivre une Formation avant d’entrer en contact. Les Membres s’engagent à assimiler et à respecter les règles de la circulation et de prudence évoquées lors de la Formation théorique qu’ils auront suivie. Les Membres sont invités à sélectionner une date de Formation via leur

Compte Utilisateur

Om een kwaliteitsvolle begeleiding te verzekeren moeten de leden een opleiding volgen alvorens in contact te treden. De leden verbinden zich ertoe de verkeers- en voorzichtigheidregels die tijdens de theoretische opleiding aan bod kwamen, te kennen en na te leven. De leden wordt gevraagd een datum voor de opleiding te kiezen via hun gebruikersaccount.

Een coach die al tijdens een vorige editie van de Bike Experience een opleiding heeft gevolgd moet deze niet opnieuw volgen, op voorwaarde dat dat met alle rechtsmiddelen is aangetoond en dat hij er Pro Velo via info@bikeexperience.brussels.van op de hoogte heeft gesteld.

Zodra het lid de opleiding heeft gevolgd zal hij/zij geen opleidingsdata meer kunnen kiezen. Elk lid krijgt dus maar één opleiding.

De organisatoren behouden zich het recht voor een opleiding te allen tijde en wegens elke geldige reden te annuleren. De leden zullen dan zo snel mogelijk via een kennisgeving op de hoogte worden gebracht van de annulering en in het geval van overmacht, waarbij deze kennisgeving onmogelijk zou zijn, zullen de leden zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte worden gebracht. De inschrijvingen voor de opleidingen worden 48 uur voor de geplande datum automatisch afgesloten.

De leden verbinden zich ertoe aanwezig te zijn in en actief deel te nemen aan de opleiding waarvoor ze zich hebben ingeschreven. In het geval van een ongewettigde afwezigheid, ongepast gedrag of wanneer de opleider vaststelt dat het lid niet in staat is te begeleiden of te worden begeleid tijdens de Bike Experience zoals gewenst door de organisatoren, kunnen de organisatoren de betreffende gebruikersaccount blokkeren of schrappen. Het lid zal daarvan voorafgaand op de hoogte worden gebracht.

Het huren van fietsen

Elke biker kan tijdens zijn/haar opleiding indien nodig gratis en exclusief voor de gelegenheid een fiets lenen van Pro Velo. Ook kan de biker in het exclusieve kader van de Bike Experience bij Pro Velo een fiets huren tegen een voorkeurstarief. De reservatie van een fiets moet gebeuren aan de hand van een formulier dat beschikbaar is via de gebruikersaccount van de bikers. De vzw Pro Velo zal aan de vraag voldoen naargelang de beschikbare voorraad en onder voorbehoud van de ondertekening van een huurcontract. De bikers die een fiets huren voor meerdere dagen moeten een waarborg van 150 euro geven aan de vzw Pro Velo. De algemene voorwaarden betreffende het huurcontract voor een fiets bij vzw Pro Velo kan je hier raadplegen.

De begeleiding tijdens de Bike Experience

De leden kunnen de begeleiding door/ van een ander lid al dan niet aanvaarden (te lange omweg, te complexe route, ...). Ze moeten dat dan aan het betreffende lid meedelen via hun gebruikersaccount. De organisatoren hebben de maximale omweg die een coach tijdens zijn/haar begeleiding mag maken vastgesteld op twee kilometer in vogelvlucht. De organisatoren wijzen elke aansprakelijkheid af als een lid kiest voor de begeleiding door/van een ander lid over een traject dat hij/zij als te lang of onaangepast beoordeelt. Zo kunnen de organisatoren ook niet aansprakelijk worden gesteld als een lid een ander lid niet kan begeleiden of niet kan begeleid worden.

Eens ze in contact zijn getreden met een ander lid, verbinden de biker en de coach zich ertoe de Bike Experience helemaal af te werken of anders zo snel mogelijk en via hun gebruikersaccount de stopzetting van hun engagement mee te delen aan het lid waarmee ze in contact zijn getreden.

De coaches verbinden zich ertoe hun begeleiding volledig vrijwillig uit te voeren en ze zullen er niet voor bezoldigd worden. De bikers verbinden zich ertoe het vrijwilligersstatuut van de coach te respecteren en van de coach niet meer te vragen dan wat die laatste voorstelt tijdens de vastgelegde trajecten (bijvoorbeeld: overdreven omwegen, vervoer van goederen of personen, onvolledige kennis van het verkeersreglement, tijdens het traject stoppen op niet-afgesproken plaatsen, ...).

De organisatoren bieden een gratis website waar de leden in contact kunnen treden om de begeleidingsmodaliteiten samen te kunnen vastleggen (datums, uren, enz). De risico's betreffende last-minute veranderingen en annuleringen zijn volledig voor rekening van de leden. Zoals eerder vermeld hebben de organisatoren niets te maken met de relatie tussen de leden en de organisatoren kunnen absoluut niet aansprakelijk worden gehouden inzake de wederzijdse verplichtingen van de leden m.b.t. de trajecten.

Verzekering

Een verzekering is niet nodig om deel te nemen aan de opleidingen van de Bike Experience. De leden rijden op hun eigen verantwoordelijkheid met de fiets en geen enkele verzekering is verplicht wanneer men zich met de fiets verplaatst. Niettemin bestaan er verzekeringen (meer weten).

Aansprakelijkheid

Op www.bikeexperience.brussels
De organisatoren stellen, binnen de grenzen van deze gebruiksvoorwaarden, hun website en de functies en de informatie op die website ter beschikking van de gebruiker. De gebruiker is zich ervan bewust dat de meerderheid van de informatie, gegevens, instrumenten en functionaliteiten op de website enkel toegankelijk zijn voor de leden van www.bikeexperience.brussels die een relatie zijn aangegaan met www.bikeexperience.brussels of met de organisatoren en die toegang hebben tot deze functionaliteiten en informatie aan de hand van geheime en individuele codes.

De organisatoren kunnen op elk moment beslissen de website of de functionaliteiten, instrumenten en informatie die erop aanwezig zijn te wijzigen en ze moeten daarvoor geen enkele verantwoording afleggen aan de gebruikers van de website. De organisatoren verbinden zich er trouwens geenszins toe de producten en diensten op de website te behouden en kunnen op elk moment beslissen de producten en diensten op de website te schrappen of wijzigen zonder daarvoor enige verantwoordelijkheid te moeten afleggen aan de gebruikers van de website. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de website of de informatie die erop staat.

De organisatoren wijzen elke aansprakelijkheid af en bieden geen enkele waarborg in het geval van een onderbreking of een slechte werking van hun website. De organisatoren wijzen eveneens elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die gebruikers zouden kunnen ondervinden ten gevolge van de toegang tot of het gebruik van hun website, met name in het geval van schade aan hun computer of informaticasysteem veroorzaakt door virussen die, ondanks de verschillende beschermingsmaatregelen, niet konden worden opgespoord of vermeden.

De organisatoren hebben geen controle over en wijzen alle aansprakelijkheid af voor websites van derden waartoe de gebruiker toegang heeft via eventuele 'hyperlinks' die op hun website staan, en hetzelfde geldt voor de content en de informatie op die websites en de naleving van de regels die van toepassing zijn op die andere websites. De organisatoren bieden deze 'hyperlinks' slechts aan om het de gebruikers makkelijk te maken en hebben de informatie of software die op de andere websites aanwezig is niet gecontroleerd, noch getest of geverifieerd. De mogelijkheid om via 'hyperlinks' naar andere websites te surfen mag in geen geval worden beschouwd als een soort van advies, noch als een goedkeuring door de organisatoren van de informatie die op die websites aanwezig zou zijn. De gebruiker maakt op eigen risico gebruik van deze hyperlinks en de organisatoren kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die uit het gebruik van deze hyperlinks zou kunnen voortvloeien. De organisatoren kunnen trouwens ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de 'hyperlinks' die op websites van derden worden aangemaakt.

In het kader van de Bike Experience

Aangezien de concretisering van de Bike Experience het resultaat is van een overeenkomst die is afgesloten tussen een coach en een biker handelen de gebruikers van de website geheel op eigen verantwoordelijkheid. In dat opzicht kan het effectieve verloop van het door de coach voorgestelde en door de biker aanvaarde traject geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de organisatoren, om welke reden dan ook, aangezien de website van de organisatoren een bemiddelingsdienst aanbiedt.

De organisatoren kunnen met name niet aansprakelijk worden gesteld wegens schade die zou zijn opgetreden ten gevolge van:

  • de mededeling door de coach van foutieve informatie over het traject en de modaliteiten van het traject;
  • de annulering van het traject door de coach dan wel de biker;
  • het bedrieglijke gedrag of een fout van de coach of de biker tijdens, voor of na het traject.

De organisatoren zijn bijgevolg op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongelukken of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de trajecten die in het kader van de opleidingen en de Bike Experience worden afgelegd. Er kan geen enkele klacht m.b.t. deze actie tegen hen worden ingediend. De coach is bijgevolg ook op niet aansprakelijk voor klachten, ongelukken of schade van zijn biker die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de trajecten die in het kader van de actie Bike Experience worden afgelegd.


Verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers en inhoud van de website

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De organisatoren garanderen dat de persoonlijke levenssfeer van de leden altijd en nauwgezet zal worden nageleefd. De persoonsgegevens over leden, met name die welke betrekking hebben op hun identiteit, woonplaats, persoonlijk statuut, hun activa en persoonlijke acties, worden opgeslagen in een of meer bestanden van de organisatoren met inachtneming van de geldende Belgische wetgeving. In toepassing van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt de klant geïnformeerd dat de "verantwoordelijke voor de verwerking" Pro Velo is, met maatschappelijke zetel in de Londenstraat 15 in 1050 Brussel.

Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden geeft de gebruiker zijn/haar toestemming aan de organisatoren om zijn/haar gegevens te registreren en verwerken voor administratieve doeleinden, voor het beheer van de gebruikersaccounts, het beheer van de operaties, de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen en de preventie van onregelmatigheden, het opstellen van statistieken en testen. Behoudens tegenbericht van het lid mogen de organisatoren de gegevens ook gebruiken om het lid op de hoogte te houden van de andere diensten. De gegevens van het lid kunnen door de organisatoren ook worden gebruikt voor de promotie van commerciële aanbiedingen van derden, evenwel zonder dat de organisatoren de gegevens van het lid ook aan deze derden mogen meedelen.

De gebruiker erkent, en voor zover dat nodig is, aanvaardt dat de mogelijkheid bestaat dat de organisatoren krachtens de geldende regelgeving bepaalde inlichtingen of documenten aangaande de gebruikers, hun gebruikersaccounts en de algemene operaties die ze hebben uitgevoerd moeten meedelen aan de gerechtelijke of administratieve overheden. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft het lid trouwens een recht op toegang en verbetering van de gegevens die zijn opgenomen in het bestand van de organisatoren maar ook een recht op verzet (d.w.z. de schrapping van zijn naam uit het bestand). Het lid mag zich dus op elk moment gratis verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens.

Voor meer informatie over het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de organisatoren, kan het lid een e-mail sturen naar info@bikeexperience.brussels.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

De organisatoren beschouwen de beveiliging van de persoonsgegevens die het lid aan www.bikeexperience.brussels heeft bezorgd als zeer belangrijk. Die gegevens worden opgeslagen op servers met beperkte toegang en gecontroleerd door paswoorden. Wanneer belangrijke informatie op het internet wordt overgedragen, wordt deze versleuteld, meer bepaald aan de hand van het protocol Secure Socket Layer (SSL).

Niettemin bestaat er op het internet geen volmaakte beveiliging en de organisatoren kunnen niet garanderen dat de gegevensoverdracht waterdicht verloopt of tegen hacking is bestand. De interne gegevens worden gedeeld met behulp van beveiligde overbrenging en in beveiligde gegevensbanken bewaard. De organisatoren verbinden zich ertoe zich ten volle in te spannen om persoonsgegevens van leden te beveiligen om met name te vermijden dat ze worden vervormd of beschadigd of meegedeeld aan niet-bevoegde derden.

De organisatoren kunnen een beroep doen op bepaalde externe firma's om diensten in hun naam te verlenen (bijvoorbeeld voor de hosting van websites). De organisatoren bezorgen aan deze ondernemingen uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de vereiste dienstverlening. Deze firma's zijn niet bevoegd deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Updaten van de persoonsgegevens

Het lid verbindt zich ertoe om, indien nodig, ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die op hem/haar van betrekking zijn worden geüpdatet. Het lid verbindt er zich bovendien toe te verzekeren dat de persoonsgegevens die op hem/haar van betrekking zijn juist, volledig en ondubbelzinnig zijn. Het lid mag op elk moment, door op de website zijn paswoord en login te gebruiken, zijn gebruikersaccount openen die alle persoonsgegevens bevat die hij/zij aan de organisatoren heeft bezorgd.

Eigendomsrechten, met name intellectuele eigendomsrechten

Alle gebruikers van de website erkennen dat de informatie, beelden en gegevens die op de website worden verspreid, onder welke vorm dan ook, het eigendom zijn en blijven van de organiseren en ze verbinden zich ertoe deze informatie, beelden en gegevens niet te publiceren, te verspreiden, te gebruiken, om te vormen, te veranderen, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, op gelijk welke wijze of in gelijk welke vorm, behoudens een voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren. Hiermee worden zowel de content van de website en zijn onderdelen als zijn vorm, presentatie, structuur, "look and feel" beoogd.

De al dan niet geregistreerde merken, benamingen en logo's die op de website aanwezig zijn, zijn het exclusieve eigendom van de organisatoren of van andere firma's en mogen niet worden gebruikt noch gereproduceerd.

Geen enkel element van deze website mag worden geïnterpreteerd als zijnde een afstand van eigendomsrechten, met name intellectuele eigendomsrechten, aan de gebruiker van de website.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die de meeste websites achterlaten op de harde schijf van de gebruiker om die laatste te herkennen wanneer hij hun website opnieuw bezoekt. www.bikeexperience.brussels maakt eveneens gebruik van cookies om gebruikers makkelijk te herkennen wanneer ze de website bezoeken. Deze cookies bevatten bepaalde informatie betreffende het laatste bezoek van de gebruiker aan de website zoals de geselecteerde taal. Omdat de gebruiker onmiddellijk wordt herkend, wordt zijn/haar bezoek aan zijn/haar persoonlijke voorkeuren aangepast wat het mogelijk maakt de tijd die hij/zij aan het bezoek spendeert in te korten. Deze door de "cookies" opgeslagen gegevens worden ook door de organisatoren verwerkt met het oog op het opstellen van statistieken over de bezoekers van de website en met de bedoeling de website te verbeteren.

Als de gebruiker niet wenst dat cookies op zijn/haar harde schijf worden opgeslagen dan kan hij/zij zijn/haar browser zo instellen dat cookies geen toegang hebben tot zijn/haar harde schijf. De organisatoren kunnen evenwel niet garanderen dat de website in dergelijk geval correct functioneert. De gebruiker kan niettemin, na elk bezoek van de website, de cookies die op zijn/haar harde schijf zijn opgeslagen, verwijderen.